Παραδοτέα

Περιεχόμενο

Σώσε την ανθρωπότητα

Μαζί μπορούμε!

Ακολούθησέ μας

Λαμβάνουμε δράση

Δράσεις A – Προπαρασκευαστικές Δράσεις

Παραδοτέα Δράσεων A

Σχετική Δράση

A1.D1:

Έκθεση Σχετικά με την Αξιολόγηση του Τρέχοντος Επιπέδου Εφαρμογής του Εθνικού Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων

A1.1

A1.D2:

Έκθεση Σχετικά με τη Χαρτογράφηση των Ενδιαφερομένων και τον Προσδιορισμό Και την Αξιολόγηση των Απαιτήσεων για τη δημιουργία Ικανοτήτων

A1.2

A1.D3:

Στρατηγική Εμπλοκής των Ενδιαφερομένων

A1.2

A1.D4:

Μελέτη για την Εισαγωγή Φόρου Υγειονομικής Ταφής στην Κύπρο

A1.3

A1.D5:

Ανασκόπηση των Υφιστάμενων Προτύπων Σχετικά με την Ατζέντα του Εθνικού Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κύπρο

A1.4

A2.D1:

Μελέτες για την Επεξεργασία Βιοαποβλήτων στην Κύπρο Μέσω Χωριστών Συστημάτων Συλλογής, Κομποστοποίησης και Αναερόβιας Επεξεργασίας

A2.1

A2.D2:

Τεχνική Μελέτη Σχετικά με τα Διορθωτικά και Προσαρμοστικά Μέτρα που Απαιτούνται στις Εγκαταστάσεις Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας στη Κόσιη (Επαρχία Λάρνακας) και στο Πεντάκωμο (Επαρχία Λεμεσού) για τη Λήψη Διαλεγμένων Βιολογικών Αποβλήτων

A2.1

A2.D3:

Έγγραφα Διαγωνισμού για Όλο τον Απαιτούμενο Εξοπλισμό

A2.1

A2.D4:

Σχεδιασμός του Προγράμματος Πράσινων Περιπτέρων σε Επιλεγμένες Περιοχές και Προετοιμασία Τευχών Διαγωνισμού

A2.2

A2.D5:

Οδηγός που Σχετίζεται με Υπάρχοντα Συστήματα ‘Διευρυμένης Ευθύνης Του Παραγωγού’ και Επαφές

A2.2

A2.D6:

Προκαταρκτική Τεχνική Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων

A2.3

A2.D7:

Μελέτη για την Τελική Κατανομή του Χώρου, Απαιτήσεις Υποδομών και Εξοπλισμού, Τεχνικές Προδιαγραφές, Κόστος Και Απαιτήσεις Αδειοδοτήσεων για τα Κέντρα Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων

A2.3

A2.D8:

Τελική Τεχνοοικονομική Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Κόσιη ή στο Δάλι και στον Άγιο Συλά

A2.3

A2.D9:

Εκπόνηση Όλων των Εγγράφων Διαγωνισμού για τα Κέντρα Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Κόσιη ή στο Δάλι και στον Άγιο Συλά

A2.3

A2.D10:

Έκθεση Σχετικά με την Αξιολόγηση των Υφιστάμενων Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών για την Πρόληψη των Αποβλήτων Τροφίμων και των Αγροτικών Αποβλήτων και τη Συνάφεια/Μεταφορά τους σε Τοπικό και Εθνικό Επίπεδο

A2.4

A2.D11:

Μελέτη για την χωροθέτηση, τις απαιτήσεις και εξοπλισμό, τεχνικές προδιαγραφές, κόστος και αδειοδοτήσεις για τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής

A2.5

A2.D12:

Τεχνοοικονομικές Μελέτες για τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής

A2.6

A2.D13:

Εκπόνηση όλων των Εγγράφων Διαγωνισμού για τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής

A2.5

A2.D14:

Αναφορά σχετικά με τη Βελτιστοποίηση Συστημάτων του ΠΟΠ

A2.6

A2.D15:

Αναφορά για την Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΠΟΠ

A2.6

A2.D16:

Μελέτη για την Ανακαίνιση των Σταθμών Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων

A2.7

A2.D17:

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τις Δράσεις Επίδειξης του Έργου

A2.8

A2.D18:

Αδειοδοτήσεις για Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (Μονάδες Κομποστοποίησης, Πράσινα Περίπτερα, Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα, Κέντρα Επισκευής/Επαναχρησιμοποίησης)

A2.8

A2.D19:

Στρατηγική Εφαρμογής Ανάπτυξης Ικανοτήτων

A2.9

A3.D1:

Μελέτη Σύστασης του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων

A3

για έναν καλύτερο κόσμο

Δράσεις C – Δράσεις Υλοποίησης

Παραδοτέα Δράσεων C

Σχετική Δράση

C1.D1:

Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα Ανάπτυξης της Διαδικασίας του Διαγωνισμού

C1.1

C1.2:

1η Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο

C1.2 & C1.3

C1.D3:

2η Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο

C1.2 & C1.3

C1.D4:

3η Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο

C1.2 & C1.3

C1.D5:

4η Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο

C1.2 & C1.3

C1.D6:

Τελική Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο

C1.2 & C1.3

C2.D1:

Έκθεση Ρύθμισης Συστήματος Διαχείρισης Πράσινων Περιπτέρων

C2.1

C2.D2:

1η Έκθεση για τη Λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων

C2.3

C2.D3:

2η Έκθεση για τη Λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων

C2.3

C2.D4:

Τελική Έκθεση για τη Λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων

C2.3

C2.D5:

Προτάσεις Αξιολόγησης και Θεσμικές Συστάσεις

C2.3

C3.D1:

Έκθεση Ρύθμισης Συστήματος Διαχείρισης Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων

C3.1

C3.D2:

Έκθεση για τη Λειτουργία των Κέντρων Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων

C3.3

C3.D3:

Προτάσεις Αξιολόγησης και Θεσμικές Συστάσεις

C3.3

C4.D1:

Αξιολόγηση Βασικής Γραμμής για την Παραγωγή Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων στην Κύπρο

C4.1

C4.D2:

1η Ετήσια Έκθεση για την Παραγωγή Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων στην Κύπρο

C4.1

C4.D3:

2η Ετήσια Έκθεση για την Παραγωγή Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων στην Κύπρο

C4.1

C4.D4:

3η Ετήσια Έκθεση για την Παραγωγή Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων στην Κύπρο

C4.1

C4.D5:

Υλοποίηση και Πιλοτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας με Επιλεγμένους Συμμετέχοντες

C4.2

C4.D6:

Βελτίωση και Τελική Εφαρμογή της Πλατφόρμας

C4.2

C4.D7:

Προδιαγραφές της Ανοιχτής Πρόσκλησης για Καινοτόμες Δράσεις Επίδειξης Σχετικά με την Πρόληψη των Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων

C4.3

C4.D8:

Έκθεση Σχετικά με τις Δραστηριότητες Επίδειξης Πρόληψης

C4.3

C5.D1:

Έκθεση Ρύθμισης, Συστήματος Διαχείρισης Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής

C5.1

C5.D2:

1η Έκθεση για τη Λειτουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής

C5.3

C5.D3:

2η Έκθεση για τη Λειτουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής

C5.3

C5.D4:

Τελική Έκθεση για τη Λειτουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής

C5.3

C5.D5:

Προτάσεις Αξιολόγησης Και Θεσμικές Συστάσεις

C5.3

C6.D1:

1η Έκθεση για την Εφαρμογή των Προγραμμάτων του ΠΟΠ

C6.1

C6.D2:

2η Έκθεση για την Εφαρμογή Των Προγραμμάτων του ΠΟΠ

C6.1

C6.D3:

Έκθεση Σχετικά με μια Έντιμη και Δίκαιη Διατίμηση Αποβλήτων για το Σύστημα ΠΟΠ για Κάθε Περιοχή Επίδειξης

C6.1

C7.D1:

Έκθεση Εργαστηριακών Αναλύσεων Παράλιων Και Πλωτών Θαλάσσιων Απορριμμάτων

C6.2

C7.D2:

Λογισμικό Πρόβλεψης Εργαλείο για τον Εντοπισμό Σημείων Συσσώρευσης Θαλάσσιων Απορριμμάτων

C7.1

C7.D3:

Έκθεση για την Ανακαίνιση των Δύο Σταθμών Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων

C7.1

C7.D4:

Έκθεση Δοκιμής Υλικών Θαλάσσιων Απορριμμάτων και Σχοινιών Πρόσδεσης σε Γενικό Πλαίσιο και Ειδικότερα εστιάζοντας στην Παραγωγή Ρούχων και Δομικών Υλικών

C7.2

C7.D5:

Έκθεση Αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών στην αγορά

C7.3

C8.D1:

1η Ετήσια Έκθεση Επίδοσης Φόρου Υγειονομικής Ταφής και Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων

C7.3

C8.D2:

2η Ετήσια Έκθεση Επίδοσης Φόρου Υγειονομικής Ταφής και Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων

C8.1 & C8.2

C8.D3:

3η Ετήσια Έκθεση Επίδοσης Φόρου Υγειονομικής Ταφής και Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων

C8.1 & C8.2

C8.D4:

4η Ετήσια Έκθεση Επίδοσης Φόρου Υγειονομικής Ταφής και Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων

C8.1 & C8.2

C8.D5:

Ολοκληρωμένη Αναθεώρηση Προτύπων με Βάση τις Καθορισμένες Προτεραιότητες

C8.1 & C8.2

C8.D6:

Ανάπτυξη Νέων Πρότυπων

C8.3

C8.D7:

Έκθεση Σχετικά με τις Τελικές Θεσμικές Ρυθμίσεις για την Ενσωμάτωση Προτύπων στο Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο

C8.3

C9.D1:

Πρακτικά 1ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE

C8.3

C9.D2:

Πρακτικά 2ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE

C9.1

C9.D3:

Πρακτικά 3ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE

C9.1

C9.D4:

Πρακτικά 4ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE

C9.1

C9.D5:

Πρακτικά 5ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE

C9.1

C9.D6:

Πρακτικά 6ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE

C9.1

C9.D7:

Πρακτικά & Υποστηρικτικό Υλικό του 1ου Σετ Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων

C9.1

C9.D8:

Πρακτικά & Υποστηρικτικό Υλικό του 2ου Σετ Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων

C9.1

C9.D9:

Πρακτικά & Υποστηρικτικό Υλικό του 3ου Σετ Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων

C9.1

C9.D10:

Πρακτικά & Υποστηρικτικό Υλικό του 4ου Σετ Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων

C9.1

C9.D11:

Έκθεση Σχετικά με την Αξιολόγηση των Μαθημάτων Κατάρτισης και του Υλικού

C9.1

C9.D12:

Ηλεκτρονικό Σεμινάριο Πλατφόρμας Αποβλήτων και Ροών Υλικού & Εγχειρίδιο Χρήσης

C9.1

C9.D13:

Τελική Έκδοση του Μαθήματος Κατάρτισης και Εκπαιδευτικού Υλικού

C9.2

C10.D1:

1η Ετήσια Έκθεση για τα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων

C9.2

C10.D2:

2η Ετήσια Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων και την Απόδοση τoυ Φόρου Υγειονομικής Ταφής

C10

C10.D3:

3η Ετήσια Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων και την Απόδοση τoυ Φόρου Υγειονομικής Ταφής

C10

για έναν υγιέστερο πλανήτη

Δράσεις D – Παρακολούθηση του Αντικτύπου των Δράσεων του Έργου

Παραδοτέα Δράσεων DΣχετική Δράση
D1.D1Πρωτόκολλο ΠαρακολούθησηςD1
D2.D11η Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας, Αποδοτικότητας Πόρων και ΑνάκτησηςD2
D2.D22η Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας, Αποδοτικότητας Πόρων και ΑνάκτησηςD2
D2.D3Έκθεση Συνεργειών με Στις Τομείς ΠολιτικήςD2
D2.D43η Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας, Αποδοτικότητας Πόρων και ΑνάκτησηςD2
D3.D1Έκθεση Σχετικά με την Τρέχουσα Κατάσταση (Baseline) στις Περιοχές-Στόχους Όσον Αφορά τον Περιβαλλοντικό ΑντίκτυποD3
D3.D21η Έκθεση για την Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs)D3
D3.D32η Έκθεση για την Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs)D3
D3.D4Τελική Έκθεση για την Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs)D3
D4.D1Έκθεση Σχετικά με την Τρέχουσα Κατάσταση (Baseline) στις Περιοχές-Στόχους Όσον Αφορά τον Κοινωνικοοικονομικό ΑντίκτυποD4
D4.D21η Έκθεση για την Αξιολόγηση των Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs)D4
D4.D32η Έκθεση για την Αξιολόγηση των Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs)D4
D4.D4Τελική Έκθεση για την Αξιολόγηση των Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs)D4
Μαζί μπορούμε

Δράσεις E – Ευαισθητοποίηση του κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων

Παραδοτέα Δράσεων E

Σχετική Δράση

E1.D1

Σχέδιο Διάδοσης και Επικοινωνίας

E1.1

E1.D2

LIFE-IP CYzero WASTE Πίνακες Ανακοινώσεων

E1.1

E1.D3

Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα της 1ης Τηλεφωνικής Έρευνας Κοινής Γνώμης

E1.2

E1.D4

Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα της 2ης Τηλεφωνικής Έρευνας Κοινής Γνώμης

E1.2

E1.D5

Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα της 3ης Τηλεφωνικής Έρευνας Κοινής Γνώμης

E1.2

E1.D6

LIFE-IP Cyzero WASTE Ενημερωτικά Φυλλάδια Έργου

E1.2

E1.D7

LIFE-IP Cyzero WASTE Πανό Έργου

E1.2

E1.D8

LIFE-IP Cyzero WASTE Τηλεοπτικό & Ραδιοφωνικό Σποτ

E1.2

E1.D9

Έκθεση για το 1ο σετ Θεματικών Ημερών Πληροφόρησης

E1.3

E1.D10

Έκθεση για το 2ο Σετ Θεματικών Ημερών Πληροφόρησης

E1.3

E1.D11

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου LIFE-IP CYzero WASTE

E1.4

E1.D12

Πρακτικά 2ου Συνεδρίου LIFE-IP CYzero WASTE

E1.4

E1.D13

Πρακτικά 3ου Συνεδρίου LIFE-IP CYzero WASTE

E1.4

E1.D14

Έκθεση Layman’s

E1.5

E2.D1

Πρακτικά του Εργαστηρίου με Θέμα «Διαχείριση Αποβλήτων και Κυκλική Οικονομία σε Αστικές και Αγροτικές Περιοχές»

E2

E2.D2

Πρακτικά του Εργαστηρίου με Θέμα «Αποβλήτων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων και Βιο-Οικονομία»

E2

E2.D3

Πρακτικά του Εργαστηρίου με Θέμα «Μικροπλαστικά»

E2

E2.D4

Αναφορά για τις Δραστηριότητες Δικτύωσης του LIFE-IP CYzero WASTE

E2

E3.D1

Στρατηγική Δυνατότητας Αναπαραγωγής και Μεταφοράς

E3

E3.D2

Οδηγός Καλής Πρακτικής για Δράσεις Επίδειξης Δημοτικών/Περιφερειακών Περιοχών με Βάση την Εμπειρία LIFE-IP CYzero WASTE

E3

E3.D3

1η Έκθεση Σχετικά με την Εφαρμογή της Στρατηγικής Αναπαραγωγιμότητας και Δυνατότητας Μεταφοράς

E3

E3.D4

Έκθεση για την Εφαρμογή και την Τροποποίηση της Στρατηγικής Αναπαραγωγιμότητας και Δυνατότητας Μεταφοράς

E3

E3.D5

Έκθεση για τις Δραστηριότητες Μεταφοράς στον Τουριστικό Τομέα

E3

E3.D6

Έκθεση Σχετικά με την Αξιολόγηση της Οικονομικής Βιωσιμότητας των Ενεργειών Επίδειξης του Έργου

E3

E3.D7

Έγγραφο Καθοδήγησης για τη Διαδικασία Χαρτογράφησης Βιώσιμων Αποβλήτων των Ξενοδοχείων

E3

Πρόοδος προς έναν κόσμο χωρίς απόβλητα

Δράσεις F – Διαχείριση Έργου Και Παρακολούθηση Της Προόδου Του Έργου

Παραδοτέα Δράσεων F

Σχετική Δράση

F1.D1

Σχέδιο Συντονισμού και Διαχείρισης Έργου

F1, F2

F1.D2

Πράσινος Οδηγός Προμηθειών

F1

F1.D3

Σχέδιο After-LIFE

F1

F1.D4

Έκθεση Σχετικά με την Εφαρμογή των Πράσινων Προμηθειών και τη Χρήση Συστημάτων Οικολογικής Σήμανσης από την Κοινοπραξία

F1

F2.D1

1η Αναλυτική Έκθεση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης

F2

F2.D2

2η Αναλυτική Έκθεση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης

F2

F2.D3

3η Αναλυτική Έκθεση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης

F2

F2.D4

4η Αναλυτική Έκθεση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης

F2

Χτίζοντας έναν καλύτερο κόσμο

Το Blog Μας

Τελευταία Blog & άρθρα

No Content Available