Διαδικτυακές εκδηλώσεις δικτύωσης του Έργου LIFE-IP CYzero Waste με το Μη Κυβερνητικό Οργανισμό “Μπορούμε”, το Έργο LIFE FOODPRINT και το Έργο LIFE-IP CEI-Greece

Κατά το διάστημα 11-18 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την οργάνωση της Δράσης C9: Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building) και της Δράσης C4: Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων, η ομάδα του Έργου LIFE-IP CYzero Waste πραγματοποίησε τρεις διαδικτυακές εκδηλώσεις δικτύωσης με το Μη Κυβερνητικό Οργανισμό “Μπορούμε”, το Έργο LIFE FOODPRINT και το Έργο LIFE-IP CEI-Greece.

Απώτερος σκοπός των εν λόγω συναντήσεων, ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών εφαρμογής, αλλά και η διάδοση παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων του εν λόγω οργανισμού και των έργων, που στη συνέχεια εξελίχθηκαν με επιτυχή καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας, τόσο μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων, όσο και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις υλοποίησης που αποσκοπούσαν σε αυτή.

Συγκεκριμένα, στις 11 Δεκεμβρίου 2023, η 1η ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε με το Μη Κυβερνητικό Οργανισμό “Μπορούμε” της Ελλάδας και είχε ως θέμα την ενημέρωση της ομάδας του LIFE-IP CYzero Waste σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης που έχει αναπτύξει και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας. Το “Μπορούμε” έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα μια αξιόλογη και πολυεπίπεδη δραστηριότητα με επίκεντρο το θέμα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση με την ανάπτυξη διαφόρων προγραμμάτων περιλαμβανομένου του “Μπορούμε στο Σχολείο”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για το σχολείο και στο πώς αυτό προσαρμόστηκε στις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η 2η ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023 με το Έργο LIFE FOODPRINT, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Απρίλιο 2023 και είχε ως βασικό στόχο την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων που θα στηρίξουν την προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για να πετύχει τους στόχους της για μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε και στις θεματικές που καλύπτει, όπως και στον τρόπο που διοχετεύθηκε αυτό το υλικό στα σχολεία.

Τέλος, στις 18 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ομάδα του Έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο ‘Έργο στοχεύει στην επίτευξη παρόμοιων στόχων με το Έργο LIFE IP CYzero WASTE, εστιάζοντας στην προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας που θα επιφέρουν θετικές αλλαγές στη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων. Βαρύτητά δόθηκε σε μια παρόμοια δράση που υλοποιείται και από τα δυο Ολοκληρωμένα Έργα και αφορά την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων. Και στα δυο έργα, η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθοδολογίας μέτρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων, και την ετήσια καταγραφή τους, με στόχο την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής δράσεων και πρακτικών πρόληψης τους. Επιπλέον, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη λειτουργία εξειδικευμένης πλατφόρμας που θα αποτελεί κόμβο για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της πρόληψης αποβλήτων τροφίμων, ενώ προβλέπονται παράλληλα δράσεις επίδειξης πρόληψης σπατάλης τροφίμων και μείωσης απωλειών τροφίμων, μέσω ανοικτής πρόσκλησης.

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός “Μπορούμε”, καθώς και τα δύο Έργα, LIFE FOODPRINT και LIFE IP CEI Greece, έχουν ως βασικό εργαλείο, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση μαθητών από διάφορες βαθμίδες σχετικά με θέματα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος των συναντήσεων ήταν η μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που έχουν αναπτύξει για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς το Έργο LIFE IP CYzero WASTE βρίσκεται στο στάδιο παραγωγής αντίστοιχου υλικού. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες συζήτησαν προκλήσεις και ανέπτυξαν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, παραθέτοντας παράλληλα τη συμβολή των δράσεων στο θέμα αυτό. Τέλος, εξετάστηκε η δυνατότητα δημιουργίας συνεργειών τους με το Έργο LIFE IP CYzero WASTE στον τομέα της εκπαίδευσης μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών. Η ενδεχόμενη συνεργασία αποσκοπεί στην αποτελεσματική και συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων για την επίτευξη κοινών στόχων.

Οι παραπάνω συναντήσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς συνέβαλαν στη συλλογή σημαντικών πληροφοριών που εξασφαλίζουν τη σωστή υλοποίηση των δράσεων C4 “Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων Και Αγροτικών Αποβλήτων” και C9 “Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων”, καθώς και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Έργο LIFE IP CYzero WASTE.

 

 

Συνάντηση του Έργου LIFE-IP CYzero Waste με το Μη Κυβερνητικό Οργανισμό “Μπορούμε”
Συνάντηση του Έργου LIFE-IP CYzero Waste με το Έργο LIFE FOODPRINT
Συνάντηση μεταξύ του Έργου LIFE-IP CYzero Waste και του Έργου LIFE-IP CEI-Greece
Μοιραστείτε το: