3η Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 3η εξωτερική αξιολόγηση του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE «Έξυπνη Παρακολούθηση και Αποτελεσματική Μείωση Αποβλήτων στην Κύπρο» που συντονίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα στις 16 Φεβρουαρίου 2024, παρουσία των μελών της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης του έργου, κ. César Seoánez (Project Adviser, European Agency for Climate, Infrastructure & the Environment – CINEA), κ. Ηλία Ντέμιαν (ELMEN EEIG –PROSPECT C&S) και κ. Jan Vancura (Ernst & Young, s.r.o) και των 17 Εταίρων του Έργου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την μορφή υβριδικής εκδήλωσης.

Η αξιολόγηση περιλάμβανε παρουσίαση της προόδου του Έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε, στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία.

Οι εταίροι του LIFE-IP CYzero WASTE και η ομάδα εξωτερικής παρακολούθησης είχαν ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό διάλογο,  αναδεικνύοντας τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα, στην πρώτη διετία του έργου και στην επερχόμενη 1η Έκθεση Προόδου (Interim Report).

Η ομάδα εξωτερικής παρακολούθησης ενημερώθηκε αναλυτικά για τη συνολική εξέλιξη του Έργου αλλά ειδικότερα, για τις προπαρασκευαστικές δράσεις της πρώτης διετίας του και τη διεκπεραίωση ενός μεγάλου αριθμού παραδοτέων και οροσήμων.

Πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων των δράσεων προπαρασκευαστικού χαρακτήρα, αλλά και των διδαγμάτων που αποκόμισαν οι Εταίροι, από την μέχρι στιγμής υλοποίηση των προπαρασκευαστικών δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε ότι μια σειρά από σημαντικές δράσεις υλοποίησης (C), εκκινούν με την 2η φάση του Έργου. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων – Πρότυπη εφαρμογή στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών, Τρούλλων και Κόσιης (δράση C1.2), η κατασκευή και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κομποστοποίησης (δράση C1.2), η λειτουργία πενήντα (50) Πράσινων Περιπτέρων για ανακυκλωμένα υλικά (δράση C2), οι δράσεις επίδειξης για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων (C4.3), η ανάπτυξη σταθμών συλλογής και διαχείρισης θαλάσσιων απορριμμάτων (δράση C7), η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας (δράση C8), όπως επίσης και η οικοδόμηση δυναμικού με δράσεις όπως σεμινάρια ειδικής θεματολογίας, φόρουμ και  εξ’ αποστάσεως κατάρτιση (δράση C9) και η Σύσταση Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (δράση C10). Επίσης, η παρακολούθηση των δεικτών Κυκλικής Οικονομίας, βασικών οικονομικών τομέων και αξιακής αλυσίδας σε εθνική κλίμακα (δράση D2), η παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου (δράση D3) και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (δράση D4) από τις δράσεις του Έργου.

Ακολούθως, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις Ε, που αφορούν ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των εμπλεκομένων μερών, για διάδοση των στόχων, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου, σε διαφορετικά κοινά-στόχους με ποικίλα μέσα.

Η ομάδα του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE πήρε αρκετά θετικά σχόλια τόσο για την πρόοδο των προπαρασκευαστικών δράσεων, όσο και για την προεργασία που έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται όσον αφορά τις δράσεις υλοποίησης για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία έχουν ήδη τροχοδρομηθεί!

Μοιραστείτε το: