Συνεδρίαση της Κεντρικής Καθοδηγητικής Επιτροπής

Την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία παρουσίαση της προόδου των δράσεων του Έργου LIFE-IP CYzero Waste, παρουσία της Κεντρικής Καθοδηγητικής Επιτροπής (Central Steering Committee) και των υπόλοιπων Εταίρων του Έργου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Συντονιστής του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE, παρουσίασε τη σύσταση της Κεντρικής Καθοδηγητικής Επιτροπής, η οποία, αποτελεί την ανώτατη δομή συντονισμού του Έργου και ενημέρωσε τους Εταίρους σχετικά με τις αρμοδιότητές της. Σε αυτές, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό ενεργειών, τη διευθέτηση συναντήσεων και δραστηριοτήτων διάδοσης και ενημέρωσης των δράσεων του Έργου. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Καθοδηγητική Επιτροπή παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και τις συντονίζει, ενώ, ενημερώνεται για τη δικτύωση του Έργου. Όπου χρειάζεται, λειτουργεί ως μηχανισμός διασφάλισης ποιότητας όλων των Παραδοτέων και επικυρώνει τα Παραδοτέα και τις Εκθέσεις Προόδου του. Οι συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής, πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης, παρουσιάστηκαν τα ολοκληρωμένα Παραδοτέα των Δράσεων A (Προπαρασκευαστικές Δράσεις), Δράσεων E (Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων και Δράσεων F (Διαχείριση Έργου και Παρακολούθηση της Προόδου του Έργου), για τα οποία αναμένεται η επικύρωσή τους από την Κεντρική Καθοδηγητική Επιτροπή. Ακολούθως, παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σχετικά με την υλοποίηση των έργων υποδομής για τη διαχείριση αποβλήτων όπως τα πράσινα περίπτερα ανακύκλωσης, οι οικιακοί και κοινοτικοί κομποστοποιητές για τα οργανικά απόβλητα, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, οι κινητές μονάδες για τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, ενώ, ενημερώθηκαν επίσης και για την εξέλιξη της μελέτης για τη σύσταση του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα αναφορικά με τουρ τρόπους δικτύωσης του Έργου και προγραμματίστηκε η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Καθοδηγητικής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Οκτώβρη.

 

Μοιραστείτε το: