Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δράσεις Επίδειξης για την Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων και Αγροτικών Αποβλήτων

Δημοσιεύεται σήμερα η επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”.
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους Όλους τους Οργανισμούς / Φορείς σύμφωνα με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2017 έως 2020 (εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών) και σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμος – ΚΕΦ.113 (εγγεγραμμένους στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας), που δραστηριοποιούνται (α) στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και/ή στη συλλογή και αναδιανομή φρέσκων/νωπών προϊόντων και τροφίμων και (β) την πρόληψη της δημιουργίας αγροτικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που περιλαμβάνουν στο καταστατικό τους, την προστασία του περιβάλλοντος.

Σκοπός της Πρόσκλησης του Έργου είναι η καταγραφή και η επιλογή φορέων που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων, η ενεργοποίηση τους στο πλαίσιο του έργου μέσω ανάδειξης των δράσεων που ήδη υλοποιούν, η δικτύωση τους με άλλους εμπλεκομένους φορείς και γενικότερα η προώθηση δράσεων που προάγουν:

A. την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων (συστηματική συλλογή αδιάθετων τροφίμων και αξιοποίησή τους) και ειδικότερα την πραγματοποίηση δράσεων επίδειξης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CYzero WASTE, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Συλλογή αδιάθετων ωμών ή μαγειρεμένων τροφίμων, από χώρους όπως κεντρικές Αγορές, λαϊκές ή/και από συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. εμπόρους, αγρότες), καθώς και άλλους χώρους εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια),
• Διαλογή και προσωρινή αποθήκευση,
• Δικτύωση με τους τοπικούς κοινωφελείς φορείς και ενημέρωσή τους,
• Δίκτυο διανομής των τροφίμων που έχουν διασωθεί,
• Συστηματική παρακολούθηση όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. QR codes, smartphone application, database).
• Προώθηση ενημερωτικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως και υλικού ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων,
• Συνεργασίες και συνέργειες με έργα ή πρωτοβουλίες πρόληψης παραγωγής αποβλήτων εντός ή εκτός Κύπρου.

B. την πρόληψη παραγωγής αγροτικών αποβλήτων και ειδικότερα την πραγματοποίηση δράσεων επίδειξης στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CYzero WASTE, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Κατανομή, επίδειξη και προώθηση πρωτοβουλιών πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων κατά την καλλιέργεια και πρακτικές συγκομιδής,
• Εκτίμηση των αναγκών της αγοράς και επαρκής προγραμματισμός της παραγωγής για αποφυγή της υπερπαραγωγής προϊόντων,
• Συστηματική συλλογή για τα αδιάθετα ωμά λαχανικά και φρούτα για αξιοποίηση,
• Διοργάνωση επισκέψεων σε αγροκτήματα για συλλογή αδιάθετων αγροτικών προϊόντων,
• Προώθηση ενημερωτικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως και υλικού ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της δημιουργίας αγροτικών αποβλήτων,
• Συνεργασίες και συνέργειες με έργα ή πρωτοβουλίες πρόληψης παραγωγής αποβλήτων εντός ή εκτός Κύπρου.

Οι πιο πάνω δράσεις επίδειξης θα έχουν ως στόχο, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης παραγωγής αγροτικών αποβλήτων και αποβλήτων τροφίμων, το οποίο θα είναι βιώσιμο και μετά το πέρας του έργου LIFE IP CYzero WASTE.

Σκοπός επίσης, είναι το σύστημα αυτό να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση σε αντίστοιχους φορείς στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό και να είναι εύκολη η αναπαραγωγή του, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα.

Επιμέρους στόχοι αποτελούν: α) η συλλογή και αναδιανομή 650 τόνων τροφίμων/αγροτικών προϊόντων ανά έτος, και β) η συμμετοχή σε πολλαπλές δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων, για την αναπαραγωγή τους σε άλλες περιοχές της Κύπρου και του εξωτερικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο κείμενο της Πρόσκλησης εδώ.

Τα περιεχόμενα του φακέλου υποβολής της Πρότασης περιλαμβάνουν:
1. Συμπληρωμένη πρότυπη φόρμα πρότασης (word file)
2. Συμπληρωμένο αρχείο προϋπολογισμού (excel)
3. Βιογραφικό Σημείωμα φορέα
4. Καταστατικό φορέα.

Συνοδευτικά αρχεία:
Πρότυπη Φόρμα Πρότασης
Πρότυπο Αρχείο Προϋπολογισμού

 

Μοιραστείτε το: