Παρουσίαση Τελικής Μελέτης Βιωσιμότητας “Εγκαθίδρυσης Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστή Συλλογή Ανακυκλώσιμων και Οργανικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα, στο Δήμο Αραδίππου και Κοινότητες Τρούλλων, Κελλιών και Κόσιης”

Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 στις 9:30 π.μ., διοργανώθηκε από το Δήμο Αραδίππου, στο Οίκημα Ιστορικού και Λαογραφικού Αρχείου Δήμου Αραδίππου , η παρουσίαση της Μελέτης Βιωσιμότητας του Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ), που πρόκειται να εγκαθιδρυθεί στο νέο σύμπλεγμα του Δήμου Αραδίππου και των Κοινοτήτων Τρούλλων, Κελλιών και Κόσιης, βάση τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω του Έργου LIFE IP CYzero WASTE, εκπόνησε τη Μελέτη Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους του Τμήματος Περιβάλλοντος που αφορούν τις κατευθυντήριες γραμμές προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους μελετητές για τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, υπογραφής προσφορών και τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για την εγκαθίδρυση του συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων.

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αραδίππου κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης, η Πρώτη Λειτουργός Περιβάλλοντος κα. Έλενα Στυλιανοπούλου, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος και η καθηγήτρια κα. Μαρία Λοϊζίδου, εκ μέρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η παρουσίαση αυτή, ήταν συνέχεια της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024, και αφορούσε το Προσχέδιο της Μελέτης Βιωσιμότητας.

Η παρουσίαση ήταν διεξοδική και αφορούσε τον τρόπο υπολογισμού του πάγιου τέλους και το προβλεπόμενο κόστος της σακούλας αναλόγως της χωρητικότητάς της, με βάση όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα που λήφθηκαν από το Δήμο και τις Κοινότητες. Στο πάγιο αυτό τέλος περιλαμβάνονται επίσης, οι κοινωνικές παροχές που Δήμου, οι οποίες θα παραμείνουν, οι μελλοντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, το επιπρόσθετο προσωπικό, οι αναπροσαρμογές στα τέλη εισόδου στον ΟΕΔΑ Κόσιης, κα.

Από τη μελέτη διαφάνηκε ότι, για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου και των Κοινοτήτων και κατ’ επέκταση του εν λόγω συστήματος, απαιτείται να υπάρχει μια σταθερή πάγια χρέωση η οποία, θα εξετάζεται/αναθεωρείται κάθε τριετία ή πενταετία και συμπληρωματικά, θα υπάρχει και ένα πρόσθετο κόστος από τη χρήση της προπληρωμένης σακούλας.

Η εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας έγινε με γνώμονα την εφαρμογή μιας δίκαιης τιμολόγησης, που θα αποφέρει τόσο κοινωνικά, όσο και περιβαλλοντικά οφέλη, μέσω της χωριστής διαλογής των αποβλήτων στην πηγή, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της καθαρότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως και στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, μειώνοντας παράλληλα το ποσοστό των αποβλήτων που καταλήγουν στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης.

 

Μοιραστείτε το: